Members(2015)

Staffs (2015)

name
matsumoto Hirosige Matsumoto
[position] Professor
[contact・link for ResearcherDB]
matsumoto@i2cner.kyushu-u.ac.jp
Kwati Kwati Leonard
[position] Researcher
[contact・link for ResearcherDB]
kwati@i2cner.kyushu-u.ac.jp
terayama Yuki Terayama
[position] Researcher
[contact・link for ResearcherDB]
terayama@i2cner.kyushu-u.ac.jp
person Naomi Shimamura
[position] Technical staff
[contact・link for ResearcherDB]
shimamura.naomi.147@m.kyushu-u.ac.jp
person Young Sung Lee
[position] Technical staff
[contact・link for ResearcherDB]
lee.youngsung.641@m.kyushu-u.ac.jp
matsudaira Mineo Matudaira
[position] Technical staff
[contact・link for ResearcherDB]
matsudaira.mineo.257@m.kyushu-u.ac.jp
person Mizuho To
[position] staff
[contact・link for ResearcherDB]
to.mizuho.410@m.kyushu-u.ac.jp

Students (2015)

name
person Takehisa Kouroki
[grade] M2
[major]
Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences
Department of Molecular and material Sciences
person Takaya Fujisaki
[grade] M2
[major]
Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences
Department of Molecular and material Sciences
person Yoshitaka Miyachi
[grade] M2
[major]
Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences
Department of Molecular and material Sciences
person Syouta Maeda
[grade] M1
[major]
Graduate School of Engineering
Department of Hydoroen Energy Systems
person Kouhei Mori
[grade] M1
[major]
Graduate School of Engineering
Department of Hydoroen Energy Systems
person Kyousuke Hirata
[grade] B4
[major]
Department of Mechanical and Aerospace Engineering Sciences
person Ryousuke Fukuda
[grade] B4
[major]
Department of Mechanical and Aerospace Engineering Sciences
person Daisuke Yamasaki
[grade] B4
[major]
Department of Mechanical and Aerospace Engineering Sciences
person Takamasa Haji
[grade] B4
[major]
Department of Mechanical and Aerospace Engineering Sciences

OB & OG

movement name Remaks
2015.9 Ryo Ichimaru step aside
2015.4 Juna Okumura step aside
2015.3 Yasuhiro Takamura
2015.3 Osamu Fujiwara
2015.3 Leo Hirashima
2014.3 Yuji Okuyama University of Miyazaki
2014.3 Hiroyuki Oda
2014.3 Kaori Isa
2014.3 Takehiro Yoneda
2013.8 Emiko Zen
2013.8 Naoyuki Hatada Kyoto University
2013.8 Shouhei Ikeda
2013.8 Souichirou Nakayama
2012.9 Takaaki Sakai Center for Molecular, Kyushu University
2012.9 Kim Seok-Jun
2012.8 Yumi Mizutani International Relations Office, School of Engineering, Kyushu University
2012.3 Takeshi Kozai
2012.3 Keita Arakawa
2011.3 Masashi Sakai
2010.2 Maki Matsuka
2010.3 Yasuhiko Satou
2008.3 Syoutarou Matsushita Kyushu University Graduate School
PAGETOP